Nyomtatás

Célkitűzéseink, feladataink

 A Fiatalok Mentorai Egyesület céljai

Az Egyesületben együttműködő tagok, az általuk elvégzett igényfelmérésből és helyzetelemzésből következően, konszenzusos módon az alábbi hosszú távú célokat fogalmazták meg:

−     Iskolai lemorzsolódás csökkentése, lehetőség szerinti megakadályozása;

−     A középiskolából lemorzsolódó fiatalok számára új alternatívák bemutatása, alternatív munkaerő-piaci programok indításával;

−     Rugalmas foglalkoztatási formák elterjesztése;

−     Munkaadói kapcsolatok fejlesztése, új partnerségek kialakítása;

−     Innovatív foglalkoztatási projektek megvalósítása;

−     Képzések révén a munkavállalók, álláskeresők életpálya-tervezési és munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése, piacképes szakképesítésekhez való hozzáférés elősegítése;

−     Munkaerő-piaci szolgáltatási rendszer fejlesztése és folyamatos fenntartása;

−     Pályázati forrásokhoz való hozzájutás elősegítése.

Az Egyesület célcsoportjai

Az Egyesület deklarált célcsoportjai a következők:

−     Akik pályaválasztás előtt állnak (általános iskolák 7. és 8. osztályosai és középiskolák tanulói);

−     Mindazok, akik még nem választottak szakmát, vagy továbbtanulási irányt, és nincs munkaerő-piaci tapasztalatuk;

−     Iskolai végzettséggel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek;

−     Szakképzetlen, középiskolából lemorzsolódó, munkaerő-piacra fellépni nem képes fiatalok; valamint azok a szakképesítéssel/vagy végzettséggel rendelkező fiatalok is, akik tartósan nem tudnak elhelyezkedni a munkaerő-piacon tanulmányaik (középiskolai, felsőoktatási) befejezését követően;

−     Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak):

  • Gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők;
  • Gyermekgondozási ellátásból a munkaerő-piacra visszatérni szándékozók;
  • Tartós munkanélküliek, tartósan álláskeresők – különös tekintettel a fiatal korosztályokra, kiemelten a 16-22 éves korú fiatalokra, akiknek önálló álláskeresése nem vezetett eredményre;

−     A munkaerejük minőségét fejleszteni kívánó munkavállalók;

−     A gazdasági életben résztvevő bármely munkáltató, profiljától és méretétől függetlenül – különös tekintettel a hazai kis-, és középvállalkozásokra;

−     Álláslehetőséget kínáló, állást hirdető munkáltatók;

−     Rugalmas foglalkoztatási formák iránt érdeklődő munkáltatók.

Az Egyesület deklarált feladatai

Az Egyesület Alapszabályban rögzített feladatai:

−     Középiskolai lemorzsolódás megakadályozása alternatív programok megvalósításával, prevenciós, mentorálási és tanácsadási szolgáltatások biztosításával;

−     Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása igény-, és szükséglet szerint; kiemelten: az információnyújtási (munkaadóknak és munkavállalóknak is), tanácsadási (pálya-, és munkatanácsadások); a mentorálási, az állásfeltárási és a munkaadói kapcsolattartási tevékenységekre;

−     A térség foglalkoztatási helyzetének elemzése, a foglalkoztatási lehetőségek feltárása;

−     Alacsony iskolai végzettségű álláskeresők, munkavállalók számára alapkészségeik és munkavállalói kompetenciák fejlesztése;

−     Szakképzettséggel nem rendelkező munkanélküliek, álláskeresők, elavult szakképzettséggel rendelkezők, vagy inaktív személyek képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésének elősegítése;

−     Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló képzés, továbbképzés kiválasztásának elősegítése;

−     A munkaerő-piacra hosszabb szünet után visszatérők készségeinek és ismereteinek megújítása; új ismeretek elsajátításában való közreműködés;

−     Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló tanácsadás és mentorálás biztosítása, mely az egyének aktív tanulását segítik elő;

−     Munkaerő-piaci beilleszkedés elősegítése;

−     A célcsoportok szükségletei számára megfelelő munkahely felkutatása (beleértve az internetes álláskeresést és a célcsoport ilyen irányú motiválását);

−     Munkaerő-piaci, humánerőforrás-fejlesztési, vállalkozás-fejlesztési szolgáltatások nyújtása ‒ hátrányos helyzetű csoportokra irányuló, célcsoport-specifikus, újszerű szolgáltatási elemekkel;

−     Rugalmas foglalkoztatási lehetőségeket biztosító munkavégzési formák kialakításához nyújtott tanácsadás biztosítása;

−     A munka és a családi élet összehangolását segítő rugalmas és fenntartható szolgáltatások fejlesztése;

−     Innovatív kezdeményezések, újszerű kísérleti foglalkoztatási projektek kidolgozása vagy adaptálása, megvalósításának támogatása;

−     Pályázatfigyelési és pályázatmenedzsment szolgáltatások nyújtása