Nyomtatás

Elindultunk a Tanoda programok megvalósításában

A tanoda egy civil vagy egyházi kezdeményezés, mely helyi sajátosságokra épül, innovatív szemléletű, hátránykompenzációt segítő közösségi színtér. Korábban Magyarországon teljesen civil kezdeményezésre indultak tanodák olyan fiatalok számára, akik iskolai kudarcok miatt lemaradtak, vagy közösség hiányában elkallódtak. Ma már a tanoda mozgalmat Európai Uniós pályázatok is támogatják. Az elmúlt évben Egyesületünk is elindult a tanoda programok kifejlesztésében és elindításában. Ezt a kezdeményezésünket a korábbi mentorálási, közösségszervezési, pályaoirentációs projektjeink, és főként a szakképző intézményekkel kialakított szoros kapcsolatunk tapasztalatai alapozzák meg. A megvalósítást számos egyeztetés, koncepcióalkotás, valamint a helyi szakemberekkel, intézményvezetőkkel történt egyeztetések előztek meg.

A tanoda célja egy az iskolától elkülönült közösségi és tanulási tér létrehozása, melyben a fiatalok napi segítséget, támogatást, mentorálást kapnak civil szakemberektől az iskolai kudarcok, családi problémák, pályaválasztási nehézségek leküzdéséhez, vagy szabadidejük eltöltéséhez.

A Fiatalok Mentorai Egyesület több éves tapasztalattal rendelkezik különböző közoktatási projektek megvalósításában, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, különös tekintettel roma származású tanulók komplex személyiségfejlesztésében.

 Szervezetünk Szolnokon rendekezik székhellyel, Székesfehérváron és Budapesten telephellyel. Az Egyesület elnöke korábban a pedagógiai fejlesztések vezető szakembereként vett részt a térség meghatározó programjaiban; szakembereink az együttműködésben részt vevő intézményekben legalább 8 éve különböző fejlesztési programokat valósítottak meg, melyek a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkoztak. Egyesületünk pszichológusai a korábbi években a pedagógusokkal és az itt tanuló diákokkal is dolgoztak szupervíziók és tréningek formájában. Tagjaink között megtalálhatóak intézményekben dolgozó elkötelezett mentorok, intézményvezetők, centrum vezetők és tanácsadással, tréningekkel foglalkozó munkatársak egyaránt.

Részt vettünk a TÁMOP-3.3.10-es mentor program megvalósításában, ami a Szolnoki Szakképzési Centrumban átütő fejlődést jelentett a lemorzsolódó tanulókkal való foglalkozásban. A lemorzsolódás elleni küzdelmet részben a tanoda programok megvalósításával szeretnénk folytatni.

Szolnokon két helyszínen, Budapesten egy helyszínen pályázatunk Tanoda programok szakmai megvalósítására a középiskolai korosztály részére. Mindegyik helyszínen 16 – 25 év közötti fiatalok a célcsoportunk, s erős iskolai kapcsolatrendszerre és közös munkatapasztalatokra támaszkodunk.

A bevonni kívánt szakiskolák tanulói a lemorzsolódás szempontjából a legveszélyeztetettebbek, akik  szegregátumokból érkeznek; hátrányos helyzetűek és sok esetben roma származásúak is, beilleszkedési, eltérő családi szokásokkal és rendkívül komoly tanulásbeli hátránnyal rendelkeznek.

A tanoda működtetését a középiskolába járó fiatalok önkéntes részvételével szeretnék megvalósítani; leginkább a 2016/17 tanév 9. és 10. évfolyamos diákjait bevonva, mivel az a tapasztalatunk, hogy a leginkább lemorzsolódó tanulók ezekből az évfolyamokból kerülnek ki.

A módszertanunk lényege a családdal, a szülőkkel, nevelőszülőkkel és kollégiummal való együttműködésnek a megerősítése, melyet egy komplex koncepció mentén valósítunk meg folyamatos tájékoztatással, családlátogatásokkal, nyitott tanodai programokkal, közösségi programokkal, alternatív tanulás-támogatási és felzárkóztatási módszerekkel és kapcsolódó mentori szolgáltatással és mentálhigiénés programokkal. A tanulók számára egyéni fejlesztési terveket, készítünk, közös célokat határozunk meg, meghatározzuk a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozásokat rövid és középtávon. Az alapkészségek fejlesztésén túl − érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységeket, a szociális kompetenciák fejlesztését, tehetséggondozási programokat is tervezünk.

A Tanoda munkájába kortárs segítőket is bevonunk. Egyesületünk szorosan együttműködik a szakképzési centrumokkal, így a közösségi szolgálatot a kortársak a projektjeinkhez kapcsolódóan tudják eltölteni, mely ma már kötelező feltétele lett az érettséginek is.

Már működő tanodáknak is nyújtunk foglalkozásokat, emellett elvégezzük a szükséges előtanulmányokat, háttérelemzéseket, majd a partnerekkel való konzultáció és a kérdőíves felmérések, műhelymunkák után elkészítjük a szakmai koncepciót.