Nyomtatás

Közösségi családi szolgáltatások fejlesztése Székesfehérvár Maroshegy városrészében

 

TÁMOP-5.5.1B-11/2-2011-0188 azonosítási számú,

"Közösségi családi szolgáltatások fejlesztése Székesfehérvár Maroshegy városrészében" című nyertes pályázati projekt megvalósítása során

Főpályázó: Pirkadattól Alkonyatig Alapítvány - Mészöly Barbara

Konzorciumi partner: SZITI Szociális Egyesület - Domokos Tamás

Konzorciumi partner: Fejér Paktum Egyesület – Kelemen Tas elnök / Vizbor Margó szakmai koordinátor

A pályázati projekt megvalósítási időszaka: 2012. július 1. – 2013. 11.30.

Projektre fordítható teljes összeg: 38.312.770,- Ft

Fejér Paktum Egyesület részesedése: 6.768.235,- Ft

A Fejér Paktum Egyesület

"Közösségi családi szolgáltatások fejlesztése Székesfehérvár Maroshegy városrészében" projekt célterülete ugyan a Maroshegy városrészben élő családok voltak, de a szolgáltatásaink a város valamennyi családja számára nyitott volt.

A munkanélküliség emelkedése és a foglalkoztatási helyzet romlása miatt az itt élő közel 3000 családban 50 % fölé emelkedett a szociális ellátásban részesülők száma. Ez az arány jóval magasabb, mint Székesfehérvár más városrészeiben. Az is jellemző, hogy a maroshegyi városrészbe települt fiatal családok nőtagjai nehezebben tudnak visszatérni a munkaerő-piacra, mint az Székesfehérvár egyéb térségeire jellemző. Ezért szólította meg a projekt a családok munkaerő-piacra visszatérni kívánó tagjait is képzett szakemberek által tartott tanácsadásokkal, tréningekkel egyaránt. Ezek célja volt a munkavállalásra való felkészítés, a család és a munka területeinek összehangolása, a lehetőségek egyéni feltárása, csoportos feldolgozása.

A Fejér Paktum Egyesület 2008-ban azért indította el működését, hogy a megye foglalkoztatási helyzetének javulása érdekében egyfajta közvetítő szerepet játsszon az érintett felek (munkáltatók és munkavállalók) között.

A projekt deklarált céljai közül elsősorban a következő indikátorok teljesüléséhez járultunk hozzá:

 • A nők munkaerő-piacra visszajuttatásának elősegítése
 • A munkavállalás és a családi élet összehangolásának elősegítése a projekt szolgáltatásai által, a szolgáltatások rendelkezésre állásával, folyamatos biztosításával

Ehhez kapcsolódtak a projektben vállalt feladataink is.

A nyitó és záró rendezvények során tájékoztattuk a térségben élő családokat a projekt indulásáról, az igénybe vehető szolgáltatásokról. Illetve a zárás során az elért eredményekről számolnak be a Konzorcium tagjai.

A Fejér Paktum Egyesület 100 órányi önfoglalkoztatóvá válást elősegítő egyéni tanácsadást valósított meg, melyben 88 fő vett részt. Elsősorban a Maroshegy városrészben élő célcsoportra fókuszáltunk, de minden Székesfehérvári lakos igényelhette a szolgáltatást – ezzel is javítani kívántuk a helyi munkaerő-piaci helyzetet.

A problémamegoldó humánszolgáltatás célja az volt, hogy a munkaerő-piac szereplőinek (munkaadók, munkát vállaló személyek) az igényeit összehangolja.

A programban résztvevők között voltak olyanok, akik:

 • Egyéni vagy társas vállalkozást szerettek volna indítani
 • Regisztrált álláskeresők (munkanélküliek) voltak
 • Pályamódosítók, munkahelyet váltani szándékozók
 • Gyermekgondozási ellátáson lévők, akik munkát szeretettek volna vállalni az ellátásuk mellet, vagy vállalkozás indításában gondolkodtak
 • illetve tartósan munkanélküliek, közfoglalkoztatás előtt vagy után állók

A tanácsadások során az

 • önéletrajzok, motivációs levelek megírása, korrigálása mellett
 • felvilágosítást adtunk munkaerő-piaci, szociális és érdekvédelmi szabályokról,
 • segítettünk pályamódosításban, továbbtanulásban, állás változtatásában, állásinterjúra való felkészülésben, egyéni és társas vállalkozás elindításában.
 • Tanácsot adtunk első vagy további szakma kiválasztásához, álláspályázatok elkészítésében közreműködtünk,
 • felkészítettük klienseinket a munkáltatókkal való személyes találkozóra, állásinterjúra, különböző álláskeresési technikákra, segítettünk az önismeret fejlesztésében, az öndefiníció meghatározásában, alapvető munkajogi kérdésekben.
 • többen igényeltek a tanácsadások alkalmával interneten való online álláskeresést, és információkeresést is

Az egyéni tanácsadások keretén belül sor került néhány esetben a kliens aktuális problémájához kötődő információs/életviteli segítség-nyújtásra, probléma-feltárásra-, és megoldásra; szükség esetén igénybe-vettük egyéb szakemberek segítségét is (szociális munkás, családgondozó, stb.), akikkel szoros kooperációban dolgoztunk együtt.

A projekt része volt egy 30 órás munkaerő-piaci foglalkozás is, melyen további 15 fő vett részt. Ennek célja volt az 1-3 éves gyermeküket nevelő munkát kereső nők kompetenciafejlesztése; a szükségletekhez igazodó, valós élethelyzetekre épülő gyakorlati ismeretek átadása; segítség a döntéshozatalban, az álláskeresés folyamatában.

A nők családi kötelezettségeik miatt ugyanis gyakrabban kényszerülnek évekre elhagyni a munka világát, mint a férfiak. A munkaerő-piacra való visszatérést nehezíti, hogy az inaktivitásban töltött időszak gyakran a munkavégző-képesség, a munkavégzéshez szükséges ismeretek és készségek megkopásához, a motiváció és az önbizalom elvesztéséhez vezet.

A foglalkozásokon a résztvevők megismerték a munkaerő-piac működésének sajátosságait, a karrier tervezés szempontjait, a munkaerő kiválasztás kritériumait. Önismeretük elmélyült, önbizalmuk nőtt. Munkaerő-piaci szempontból képesek lettek reális célkitűzések, döntések meghozatalára

A foglalkozásokon részt vettek regisztrált álláskeresők, valamint munkahelyüket váltani kívánók vagy váltani kényszerülők is.

 • Megismerték a munkaerő-piac működésének sajátosságait: az egyéni karriertervezés szempontjait, a munkáltatók munkaerő kiválasztásának kritériumait és módját.
 • Képesek lettek alkalmazni a munkavállalási folyamatot segítő eszközöket (kérdőívek, önértékelő eljárások, tesztek, ismertetők, internetes oldalak).
 • Megismerték a munkaközvetítéssel, tanácsadással foglalkozó különböző szervezeteket és intézményhálózatot.
 • Képesek lettek a saját önismeretük elmélyítésére, ezáltal fejlődtek személyiségükben.
 • Képesek lettek a munkaerő-piaci szempontból reális célkitűzések, döntések meghozatalára.
 • Fejlődött együttműködési képességük; felismerték a saját szerepüket a team-munkában, a csoportban. A foglalkozás befejeztével a résztvevők többségével e-mailen keresztül tartottuk a tovább a kapcsolatot. A pályázati anyagaikat továbbítottuk több Székesfehérvári munkáltatóhoz, illetve közvetlenül is segítettük az elhelyezkedésüket.

A program során 2 családi napot szerveztünk Maroshegy városrészben élő családok számára az elmúlt év karácsonya előtt, illetve az idei évben a nyári szünet előtt. A Karácsonyra hangoló, illetve a Kerti party során színvonalas szórakozási lehetőséget biztosítottunk több száz itt élő család számára, mely kiváló helyszíne volt a generációk találkozásának, kapcsolódásának. Közreműködésünkkel alapítványi támogatáshoz jutott a Maroshegyi óvoda, mely helyet adott 2. családi nap rendezvényünknek.

Sikerült 4 szakmai füzetet is összeállítani: Kisgyermek a családban; Zöld háztartás; Gazdálkodj okosan!; Napközbeni kisgyermekellátás címmel.

A szakmai füzetek célja: a családalapítás előtt álló, illetve a már családot alapított fiatalok segítése a hétköznapi életüket érintő témákban. Ezek a füzetek itt a Civil házban, a védőnői szolgálaton keresztül, a gyermekorvosi rendelőkben, Gárdonyi Géza Művelődési Házban, a Maroshegyi Óvodában, illetve a konzorciumi partnereken keresztül ingyenesen hozzáférhetők.

A projekt során 10 alkalommal animációt biztosítottunk azoknak a szolgáltatásainkat igénybe vevő kisgyerekes szülőknek, akik ezt igényelték.

A projekt keretében helyi munkáltatók részére tartottunk tájékoztató előadásokat és workshopokat, a családbarát munkahelyi feltételek kialakítása érdekében. A munkáltatók kiválasztása során figyelembe vettük a lakossági igényeket, de elsődlegesen olyan munkáltatókat kerestünk fel, amelyek körében már részben most is adott a helyi lakosok foglalkoztatása. Ezekre a kapcsolatokra építve egyesületünk a későbbiek során is építeni tud, s remélhetőleg hozzájárulhat a helyi munkaerő-piaci helyzet javításához.

Összességében a munkaerő-piaci szolgáltatások eredményeképpen 25 fő tudott munkát vállalni az elsődleges munkaerő-piacon a projekt során, 10 fő közfoglalkoztatási programban helyezkedett el, néhány résztvevőnk alkalmi munkában egyszeresített foglalkoztatásban tevékenykedett és 1 fő családi vállalkozáshoz csatlakozott. Néhányan igénybe vették a Munkaügyi Központnál pályázható önfoglalkoztatási támogatást, mások részmunkaidőben, vagy egyszerűsített foglalkoztatási formában (alkalmi munkavállalással) tudtak megoldást találni a munkaerő-piaci helyzetükre. Néhány esetben pontos számadatok nem állnak rendelkezésünkre, mert nem tudtunk pontos visszajelzéseket szerezni erre vonatkozóan.

Nyomtatás

Szakmai füzetek

A családalapítás előtt álló fiataloknak több témában is segítséget nyújtanak azok az ingyenes szakmai tájékoztató füzetek, melyek A TÁMOP-5.5.1. B-11/2-11-0188 projekt "Közösségi családi szolgáltatások Székesfehérvár Maroshegy városrészében" keretén belül készültek el, és a pályázat zárókonferenciáján kerültek bemutatásra.

Gazdálkodj okosan

"Gazdálkodj okosan!" többek között abban segít, hogy az együtt élő fiatalok hogyan gazdálkodjanak okosan a közös háztartásban, mire figyeljenek, ha megérkezik az első baba.

Füzet letöltése itt >>

Gazdálkodj okosan

Kisgyermek a családban

A kibővült családban milyen gyermeknevelési problémák adódhatnak, s ezt hogyan oldhatják meg konfliktusok nélkül a fiatal szülők - ebben nyújt segítséget a "Kisgyermek a családban" című ingyenes szakmai füzet.

Füzet letöltése itt >>

Kisgyermek a családban

Napközbeni kisgyermekellátás

"Napközbeni kisgyermekellátás" a bölcsődei, óvodai ellátásról és a Székesfehérváron működő családi napközikről ad tájékoztatást az érdeklődőknek.

Füzet letöltése itt >>

Napközbeni kisgyermekellátás

Zöld háztartás

A "Zöld háztartás" szakmai füzetből az is kiderül, hogyan lehet takarékoskodni a háztartási energiával, milyen alternatív tisztítószerek használata ajánlott a háztartásokban és hogyan válhat egy gyermek környezettudatossá?

Füzet letöltése itt >>

Zöld háztartás

Nyomtatás

Munka kisgyermekkel avagy hogyan kapcsoljunk át édesanyából dolgozó nő üzemmódra?

Munka kisgyermekkel avagy hogyan kapcsoljunk át édesanyából dolgozó nő üzemmódra?Sokan saját tapasztalatból is tudjuk, hogy egyetlen NŐ sem tudja ott folytatni a munkáját, ahol a szülés előtt abbahagyta. Nem elég egy csettintés, hogy főállású édesanyából dolgozó nőre kapcsoljunk át, pedig legtöbb munkaadó ezt szeretné.

Magyarországon Európai országokhoz viszonyítva csaknem nálunk a legnehezebb egy anyuka dolga, ha dolgozni szeretne. A legtöbb munkahelyi diszkrimináció is őket éri. Szakemberek szerint a tudatos felkészítés mindkét oldalnak segít. A „felkészült” anyukák többsége sikerrel jár az álláskeresésben.

Magyarország Törökország mellett a legalacsonyabb kisgyermekes foglalkoztatási rátával bír az OECD-ben. A gyesen, gyeden lévő nőknek mindössze 49 százaléka nyilatkozott úgy, hogy van munkahelye, ahova visszamehet dolgozni.

Ennek mi az oka?

A nők családi kötelezettségeik miatt gyakrabban kényszerülnek évekre elhagyni a munka világát, mint a férfiak. A munkaerő-piacra való visszatérésüket nehezíti, hogy az inaktivitásban töltött időszak gyakran a munkavégző-képességük, a munkavégzéshez szükséges ismereteik, készségeik megkopásához, motivációjuk és az önbizalmuk elvesztéséhez, csökkenéséhez vezet. Ez bizonytalanná teszi őket, s félelmet generál a lényükben.