Print

Alapszabály (2)

Fejér Paktum Egyesület

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

Preambulum

Alapító tagok, élve a Magyarország Alaptörvényében alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseivel összhangban, egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint.

I.

Általános rendelkezések

 

 1. Az egyesület neve: Fejér Paktum Egyesület (továbbiakban: Egyesület);

 2. Az Egyesület székhelye: 8136 LAJOSKOMÁROM, KOMÁROMI U. 4.;

 3. Az Egyesület működése kiterjed Fejér Megye egész területére;

 4. Az Egyesület kiadásait elsősorban tagdíjakból, pályázati forrásokból, valamint természetes-és jogi személyek adományaiból fedezi.

 

II.

Az Egyesület célja, célcsoportjai és feladatai

 

 1. Az Egyesület célja:

 

Az Egyesületben együttműködő tagok, az általuk elvégzett igényfelmérésből és helyzetelemzésből következően, konszenzusos módon az alábbi hosszú távú célokat fogalmazták meg:

 

 • A foglalkoztatási szint növelése, a munkanélküliség csökkentése;

 • Alkalmazkodóképesség fejlesztése;

 • Helyi gazdaság fejlesztése;

 • Foglalkoztatási partnerség erősítése.

 

Ezen célokat a tagok az alábbi prioritások mentén tervezik megvalósítani:

 

 • Helyben történő foglalkoztatás növelése, gazdasági beruházások támogatása;

 • Mobilitás, közlekedési hátrányok leküzdése;

 • Rugalmas foglalkoztatási keretek kialakítása;

 • Képzések révén a gazdaságilag aktív népesség arányának növelése;

 • Pályázati forrásbevonás növelése.

 

  1. Az Egyesület célcsoportjai:

 

6.1 a térség vállalkozói, cégei, amelyek a növekedésben és a foglalkoztatottság emelésében

érdekeltek;

6.2 a munkaerejük minőségét fejleszteni kívánó munkavállalók;

6.3 munkaerő-piacon halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, kiemelten:

 • tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek;

 

 • alacsony képzettségű szinttel rendelkezők;

 • fiatal pályakezdők, pályakezdő diplomások;

 • roma származású munkanélküliek;

 • AZ 50 ÉV FELETTI, TARTÓS MUNKANÉLKÜLIEK;

 • A GYES-EN, GYED-EN LÉVŐ KISMAMÁK;

 

 

  1. Az Egyesület feladatai:

 

  1. általános feladatok:

 

 • munkaerő-piaci koordináció szervezése: a foglalkoztatásban érintett hatóságok, önkormányzatok és vállalkozások közötti egyeztetés;

 • a térség foglalkoztatási helyzetének elemzése, a foglalkoztatási lehetőségek feltárása;

 • a foglalkoztatást elősegítő képzések és projektek kidolgozása és megvalósítása;

 • a térség adottságainak kihasználásával a foglalkoztatási potenciál erősítése a szociális szolgáltatások, az idegenforgalom és az agrárium területén;

 • a térségi gazdaságfejlesztési elképzelések és a szakképzés összehangolása, a konvertálható szakmai tudások megőrzése, új tevékenységekben való hasznosítása;

 • a helyi regionális, központi és uniós pénzügyi források felkutatása és összehangolása a célok megvalósítása érdekében;

 • vállalkozások, cégek támogatása foglalkoztatás-fejlesztő szolgáltatások biztosításával;

 • munkaerő-piaci felzárkóztató, pályaorientációs és szakképesítést adó képzési programok biztosítása az alacsonyan iskolázott fiatalok számára;

 • hátrányos helyzetű és a munkaerő-piacról kiszorult rétegek reintegrációjának elősegítése;

 • MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK MUNKÁLTATÓK, MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE.

 

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a célja megvalósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezhet.

 

  1. konkrét feladatok:

 

 • Pályázatfigyelés, információk terítése, pályázatmenedzsment szolgáltatások nyújtása az egyesületi tagok számára. Pályázati partnerség szervezése és gondozása. A hátrányos helyzetű települések forráslehívó képességének javítása. Helyi értelmiség bevonásával felkészült pályázatírói gárda és szakértő menedzsment kapacitás kialakítása.

 • Foglalkoztatási partnerek regisztrálása: vállalkozások, munkaadói, illetve munkavállalói szervezetek térségi lefedettségének kialakítása. Foglalkoztatási partnerség építése, a tagtoborzás stratégiájának meghatározása, a potenciális tagok felmérése. A partnerség kiépítésével kapcsolatos pályázatok elkészítése.

 • Az egyesületi tagok által elfogadott fejlesztési projekttervek előkészítésének és megvalósításának elősegítése, valamint a jelenleg kidolgozás alatt álló akciótervek kapcsán lobbi-tevékenység folytatása. A lobbi-tevékenység célja, hogy az Egyesület által elfogadott fejlesztési projektek támogatását biztosító akciótervek kerüljenek kidolgozásra, illetve az Egyesület által kiemelt fejlesztési célok jelenjenek meg a kiírásra kerülő pályázati felhívások elvárt céljai között.

(„Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról” külön jogszabály a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezik. Ez klasszikus vállalkozási tevékenység. Következésképp ez csak akkor végezhető kiegészítő jellleggel, ha szükséges az egyesület célja megvalósításának előmozdítása érdekében.)

 • Információs felület biztosítása az Egyesület működése számára: honlap fenntartása, hírlevél készítés és terjesztés, sajtótájékoztatók megszervezése, foglalkoztatási és képzési konferenciák/fórumok szervezése.

 • Az Egyesület feladata továbbá, a partnerséghez tartozó gazdálkodó szervezetek és oktatási intézmények körében a környezetvédelem népszerűsítése, illetve a megújuló energiák hasznosításának elterjesztése (így különösen az épületek energetikai szempontú minősítése és megfelelőségi tanúsítása, „energetikai bemérése”), ilyesfajta vállalkozói magatartás népszerűsítése; akár oktatás, akár szakmai konferenciák útján történő megvalósítással.

 

III.

A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések

 

 1. Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar és külföldi természetes és jogi személy, AKI EGY EGYESÜLETI TAG ÍRÁSBELI AJÁNLÁSÁVAL RENDELKEZIK, ILLETVE az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

 

 1. A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület elnökéhez köteles a jelen fejezet 8. pontban írt ajánlását, illetőleg a belépési nyilatkozatát eljuttatni. Az elnök a kérelmet a soron következő közgyűlésre beterjeszti. A tagfelvételi kérelemről a közgyűlés dönt az általános határozathozatali szabályok szerint.

 

 1. a jelen fejezet 8. pontban írt ajánlásának hiányában az elnök a tagfelvételi kérelmet nem is terjesztheti a közgyűlés elé.

 

 1. Az Egyesület tagja a közgyűlés által meghatározott szabályok szerint és meghatározott mértékben tagdíjat fizet. A tagdíjfizetési kötelezettségnek az alapszabály 25.2 pontjában megfogalmazottak szerint kell eleget tenni.

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:

 

  1. A tag halálával, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tag esetén annak bármely módon és bármely okból történő megszűnésével.

 

  1. Kilépéssel:

A tag kilépési szándékát az elnök felé bármikor bejelentheti. Ezen szándékát írásban köteles eljuttatni az elnökhöz, aki haladéktalanul gondoskodik a kilépő taggal történő elszámolás lebonyolításáról. Az elnök a kilépésről és – szükség szerint – annak körülményeiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot. A tagsági viszony a kilépés bejelentésével szűnik meg. A kilépési szándékát közlő tag, ezen nyilatkozatának megtételét követően tagsági jogait nem gyakorolhatja.

 

  1. Törléssel:

Annak a tagnak a tagsági viszonya, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az elnök által írásban kiküldött felszólításban kitűzött 15 napos határidő elteltével sem tesz eleget, automatikusan megszűnik. A tagdíjhátralék befizetésére kiküldött felszólításnak tartalmaznia kell a tagság törlésének jogkövetkezményét.

 

 

 

  1. Kizárással:

Azt a tagot, aki kötelezettségeit rendszeresen vagy tartósan nem teljesíti, illetve az Egyesület működését súlyosan gátolja, vagy célkitűzéseinek megvalósítását veszélyezteti, illetve egyébként olyan magatartást tanúsít, amely alapján az egyesületi tagságra nem érdemes, az Egyesület kizárhatja tagjai közül.

 

A kizárást bármely tag kezdeményezheti. A kizárással érintett tagot az eljárás megindításáról írásban kell értesíteni. A kizáró határozat meghozatala előtt a tag személyes meghallgatása az elnökség számára kötelező. A tag kizárásáról – az elnökségi tagok kivételével – az Egyesület elnöksége dönt. Az elnökség kizárást kimondó határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűlésnél élhet fellebbezéssel az érintett tag. A fellebbezést a közgyűlés bírálja el az általános döntéshozatali szabályok szerint. A közgyűlés határozata ellen bármely tag jogorvoslattal élhet a Ptk. 62. § (6) bekezdésére figyelemmel.

Az elnökség valamely tagjának kizárásáról a közgyűlés dönt az általános határozathozatali szabályok szerint, és kizáró határozatát az Egyesület bármely tagja a bíróságnál per indításával megtámadhatja a Ptk. 62. § (6) bekezdésére figyelemmel. A kizáró határozatról az érintett tagot a határozat meghozatalát követő 15 napon belül kell értesíteni.

 

  1. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

 

 1. A tagsági viszony megszűnése esetén a tagot az elnök a nyilvántartásból törli, és erről az elnökséget tájékoztatja.

 

IV.

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

 

 1. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat csak személyesen, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező tagjai képviselőjük útján jogosultak gyakorolni.

 

  1. Az Egyesület tagjai jogosultak:

  1. az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak az Egyesület működésével kapcsolatban;

  2. ajánlásokat tehetnek az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

  3. felvilágosítást kérhetnek az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület elnöksége 30 napon belül köteles választ adni;

  4. az Egyesület keretein belül választó és választható;

  5. betekinthetnek az Egyesület nyilvántartásába;

  6. a tagok fele írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezhetik;

  7. az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet.

 

 1. Az Egyesület tagjai kötelesek:

  1. 16.1 felelősséget vállalni az Egyesület működtetéséért, illetve vállalni, hogy a saját szervezetük keretében a Fejér Paktum Egyesület irodájával folyamatos kapcsolatban lévő információs pontot (tábla, felelős, folyamatos internetes kapcsolat) működtetnek;

  2. 16.2 az alapszabályt betartani. A szervezet életében részt venni, tisztségbe történő megválasztás esetén, azt a legjobb képességeik szerint ellátni;

  3. 16.3 az Egyesület vezető szervei határozatát végrehajtani;

  4. 16.4 a tagsági díjat rendszeresen megfizetni;

  5. 16.5 az Egyesület céljaival összhangban végezni tevékenységüket és olyan magatartást tanúsítani, amely az Egyesület elfogadottságát növeli;

  6. 16.6 valamennyi tag kötelessége a közgyűlés által meghatározott etikai normákat betartani.

 

 

 

 

V.

Az Egyesület szervezete

 

 1. Közgyűlés

 

17.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze, vezeti és zárja be.

 

17.2 A közgyűlés összehívása és határozatképessége:

a közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kétszer össze kell hívni;

a közgyűlést össze kell hívni, ha:

 • Azt bíróság elrendeli

 • a tagok legalább ¼-e az ok és cél megjelölésével kéri

 • a felügyelő bizottság indítványozza.

A szabályosan összehívott közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van.

 

  1. A közgyűlésre minden tagot a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 10 nap időköznek kell eltelnie. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, a napirendhez tartozó írásos anyagokat. A közgyűlési ülés helyéről, időpontjáról, napirendjéről, és a napirendhez tartozó írásbeli anyag hozzáférésének módjáról szóló tájékoztató anyagot és meghívót ki kell függeszteni az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán, továbbá meg kell jelentetni az Egyesület hivatalos honlapján.

 

  1. Ha a közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt közgyűlést a határozatképtelen ülést fél órával későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel kell összehívni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

A HATÁROZATKÉPTELENSÉG MIATT MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉS AZ EREDETI MEGHÍVÓBAN RÖGZÍTETT NAPIRENDI PONTOK TEKINTETÉBEN A KÉPVISELEK SZÁMÁTÓL FÜGGETLENÜL HATÁROZATKÉPES ABBAN AZ ESETBEN, HA A TÁVOLMARADÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEIRE A TAGOK FIGYELMÉT A MEGHÍVÓBAN KIFEJEZETTEN FELHÍVTÁK.

 

  1. A határozathozatal módja: a közgyűlés határozatait, ideértve az éves beszámoló jóváhagyására vonatkozó határozatot is, nyílt szavazással, a szavazásra jogosult tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, ahol az alapszabály minősített többséget, továbbá egyhangú szavazatot ír elő. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

 

  1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

   1. az Egyesület alapszabályának megállapítása – melynek elfogadásához az alakuló közgyűlés egyhangú szavazata szükséges – és módosítása;

   2. döntés az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kérdésében;

   3. az évi költségvetés és az éves pénzügyi terv meghatározása;

   4. a költségvetés és a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása;

   5. az elnökség tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása;

   6. a tagdíj mértékének megállapítása;

   7. a tisztségviselők, így az elnök, alelnökök és a felügyelő bizottság három tagjának megválasztása. A tisztségviselőket a közgyűlés nyílt szavazással választja. A tisztségviselők visszahívása – a 18.2 pont kivételével -a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A tisztségviselő visszahívására abban az esetben kerülhet sor, ha a tisztségviselő kötelezettségeit rendszeresen vagy tartósan nem teljesíti, az Egyesület munkájában való aktív részvételt megtagadja. Bármely tag kezdeményezheti a visszahívási eljárást. Az érintett tagot meg kell idézni írásban a közgyűlés elé, és lehetőséget kell adni számára védekezésének előterjesztésére. A közgyűlés döntése ellen a Ptk. 62. § (6) bekezdése szerint van helye jogorvoslatnak;

   8. DÖNTÉS TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL, VAGY TÖRLÉSÉRŐL;

   9. DÖNTÉSHOZATAL MINDAZON KÉRDÉSEKBEN, AMELYEKET AZ ALAPSZABÁLY A KÖZGYŰLÉS KIZÁRÓLAGOS HATÁSKÖRÉBE UTAL.

 

 

  1. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

   1. az Egyesület feloszlása, más egyesülettel történő egyesülése kimondásához;

   2. az alapszabály módosításához;

   3. az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához;

   4. az elnök megválasztásához, visszahívásához;

   5. a tag kizárásával kapcsolatos fellebbezés kapcsán hozott határozat meghozatalához.

 

  1. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság érdekében a közgyűlésre szóló meghívó az V. fejezet 17.3 pontjában szabályozott módon bárki számára szabadon hozzáférhető. Zárt ülés elrendelésére – a szükséges mértékig – csak akkor van lehetőség, ha azt a személyes adatok, illetve a személyiségi jogok védelme indokolja, vagy jogszabály kötelezővé teszi.

 

  1. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni – az elnök kivételével, akinek megválasztásához a tagok kétharmados szótöbbsége szükséges -, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

 

  1. A közgyűlésről a határozat(oka)t rögzítő jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát és amennyiben lehetséges személyét. A közgyűlés jegyzőkönyvét annak levezető elnöke, a jegyzőkönyv vezetője, és a tagok közül választott két hitelesítő írja alá.

 

  1. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

 

  1. Az érintettekkel a közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntéstől számított 15 napon belül írásban közlik. A közgyűlés és az elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozatala a döntés meghozatalát követő 15 napon belül, 15 napos időtartamra az Egyesület székhelyén lévő faliújságra történő kifüggesztéssel, valamint az Egyesület honlapján való közzététellel történik.

 

 

 1. Elnökség

 

18.1 Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.

 

18.2 Az elnökség az elnökből és LEGFELJEBB4 alelnökből áll. Az elnökség tagjainak megbízatása 3 éves határozott időtartamra szól. Az elnökség tagja indokolt esetben a határozott időtartamon belül, jogosult lemondani az általa betöltött tisztségről. A tisztségről való lemondási szándékot az elnökség felé kell írásban bejelenteni.

 

  1. Elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár, vagy letelepedési, bevándorlási, tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek.

 

  1. Két közgyűlés közti időtartamban az Egyesületet az elnökség vezeti. Az elnökséget az Egyesület elnöke hívja össze, vezeti és zárja be.

  2. Az elnökség összehívása és határozatképessége:

   1. Az elnökséget szükség szerint, de legalább FÉLÉVENTE kell összehívni;

   2. Az elnökséget a tagok írásbeli meghívásával, a tagok részére legalább 8 nappal korábban kézbesített meghívóval az Egyesület elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, idejét, napirendjét, a napirendhez tartozó írásos anyagokat. Az elnökség ülései nyilvánosak.

   3. A szabályosan összehívott elnökség akkor határozatképes, ha azon minden tagja jelen van. Ha a szabályosan összehívott elnökség nem határozatképes, akkor az eredeti időpontot követő új, 15 perccel későbbi időpontra kell összehívni azonos napirenddel. Ezt a meghívónak tartalmazni kell. A megismételt elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább tagjainak 3/5-e jelen van.

   4. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

 

  1. Az elnökség feladata és hatásköre a következő:

   1. a közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

   2. az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés tervezetének megvitatása és elkészítése a közgyűlés elé terjesztése céljából;

   3. az Egyesület szervezeti és működési szabályzatának megvitatása és elfogadása, amely nem lehet ellentétes az alapszabály rendelkezéseivel;

   4. személyzeti munka irányítása;

   5. DÖNT AZ EGYESÜLETI TAGSÁGRA NEM ÉRDEMES TAGOK KIZÁRÁSÁRÓL - AZ ELNÖKSÉGI TAGOK KIVÉTELÉVEL;

   6. eljár tagsági ügyekben, gondoskodik a tagnyilvántartásról;

   7. AZ ELNÖK ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSA;

   8. Az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja.

 

 1. Elnök

 

  1. Az elnök önállóan jogosult képviselni az Egyesületet a bíróságok, hatóságok előtt és harmadik személyek irányában.

 

  1. Az elnök feladat és hatásköre:

   1. a közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;

   2. a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;

   3. gondoskodik a közgyűlés és az elnökség döntéseinek nyilvánosságra hozataláról;

   4. döntés és intézkedés az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;

   5. összehívja az elnökség üléseit;

   6. vezeti az elnökség üléseit;

   7. köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya is;

   8. köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 3 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomására jutásától számított 5 napon belül közleményként az Egyesület hirdetőtábláján is nyilvánosságra hozni;

   9. vezeti az ügyintéző apparátust;

   10. gyakorolja a munkáltatói jogokat;

   11. kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;

   12. gondoskodik az Egyesület nyilvántartási, levelezési, jelentési-adatközlési és egyéb adminisztrációs feladatai megszervezéséről illetve elvégzéséről, az adat- illetve iratállomány, az anyagi értékek kezeléséről és megőrzéséről;

   13. szervezi és intézi az Egyesület ügyeit. Intézkedik az Egyesület rendszeres és eseti feladatainak szervezett elvégzéséről, illetve a belső szabályzatok által a hatáskörébe utalt ügyekről;

   14. gondoskodik az Egyesület iratanyagaiba való betekintés lehetőségének megszervezéséről, illetve biztosításáról, valamint a nyilvánosságnak az Egyesület tevékenységeiről, eseményeiről és szolgáltatásairól való rendszeres tájékoztatásról;

   15. irányítja az Egyesület gazdálkodását. Az Egyesület elnökségének az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos előkészítő munkájának koordinálása. Az elnökség által előkészített költségvetési tervezet vizsgálata és közgyűlés elé terjesztése;

   16. az Egyesület pénzállományának kezelése;

   17. a pénztárkönyv vezetése;

   18. számlák hitelességének ellenőrzése;

   19. nyilvántartja az Egyesület kötelezettségeit, gondoskodik az esedékes számlák időbeni teljesítéséről, vezeti a pénztárkönyvet, havi rendszerességgel átadja a könyvelőnek a számlákat, pénztárbizonylatokat és bank-kivonatokat, gondoskodik a tagdíj és egyéb (rendezvény, oktatás, stb.) számlák időbeni kiállításáról, figyelemmel követi a befolyásokat;

   20. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az elnök hatáskörébe utal.

 

 

 1. Alelnökök

 

  1. Az Egyesület ALELNÖKEIT a közgyűlés tagjai saját maguk közül választják.

 

  1. Az elnököt távollétében két alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnökök teljes joggal képviselik az Egyesületet és gyakorolják az elnök jogait.

 

 

 1. Munkacsoportok

 

  1. Az Egyesület működése során kiemelt témákra szakmai munkacsoportokat hozhat létre.

 

  1. A munkacsoportok létrehozását a tagok egyharmada kezdeményezheti.

 

  1. A munkacsoportok létrehozását, vezetőjének személyét, összetételét, feladatait, működésének időtartamát a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.

 

  1. A munkacsoportok a közgyűlés irányítása és felügyelete mellett önállóan tevékenykedhetnek.

 

  1. A munkacsoportok vezetői, tevékenységükről a közgyűlés következő ülésén beszámolnak.

 

  1. Működésük rendjét maguk alakítják ki.

 

 1. Felügyelő Bizottság

 

  1. Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.

 

  1. A felügyelő bizottság 3 tagját az Egyesület közgyűlése egyszerű szótöbbséggel választja.

 

  1. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

   1. az Egyesület elnöke vagy az elnökség tagja;

   2. az Egyesülettel a megbízásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

 

  1. A felügyelő bizottság tagjai az elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek, meghívásukról az elnök gondoskodik.

 

  1. Ellenőrzése során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól, pedig tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe betekinthet.

 

  1. Köteles a közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

   1. az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé;

   2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

  1. A közgyűlést az elnök a felügyelő bizottság indítványára is köteles – annak megtételétől számított 30 napon belül – összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság jogosult.

 

  1. Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 

  1. A felügyelő bizottság működésére vonatkozó szabályokat az Egyesület alapszabálya, az Egyesület szervezeti és működési szabályzata, továbbá a felügyelő bizottság ügyrendje állapítja meg.

 

VI.

Az Egyesület jogképessége és képviselete

 

 1. Az Egyesület jogi személy, amely a 2011. évi CLXXV. törvény 4. § (2) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény 1. § (1) bekezdése, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61. § (4) és (6) bekezdései értelmében, a Székesfehérvári Törvényszék nyilvántartásba vételével válik azzá.

 

 1. Az Egyesületet az elnök – akadályoztatása esetén két alelnök együttesen – jogosult képviselni. A BANKSZÁMLA FELETT AZ ELNÖK, az elnök tartós, 30 munkanapot meghaladó akadályoztatása esetén két alelnök EGYÜTTESEN JOGOSULT RENDELKEZNI.

 

VII.

Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

 

 1. Az Egyesület bevételei különösen:

 

25.1 A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.

25.2 A tagdíj tárgyévre vonatkozó összegét a 17.6.6 pont alapján, az Egyesület elnöke által összehívott mindenkori éves első közgyűlésen kell meghatározni. A tagdíj tárgyévre vonatkozó összegét, a közgyűlésről szóló jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. A tagdíjfizetési kötelezettségnek a közgyűlés megtartását követő 15 napon belül, új belépő egyesületi tag, vagy jogi személy esetében, pedig a belépését követő 15 napon belül kell eleget tenni.

 

25.3 Az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel.

 

25.4 Magán és jogi személyek felajánlásai, illetve adományai (a felajánlások elfogadásához az elnök elfogadó nyilatkozata szükséges).

 

25.5 Az állam és az önkormányzatok által nyújtott támogatások.

 

 

 1. Az Egyesület gazdálkodása és felelőssége:

 

26.1 Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.

 

26.2 Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.

 

 

 1. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott célokra kell fordítania.

 

 1. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

 

 1. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

 

 1. A rendes tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

 

 1. Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonról, annak sorsáról a közgyűlés rendelkezik.

 

 1. Az ügyintézői és gazdálkodási feladatok ellátására munkaszerződéssel és egyéb munkavégzésre irányuló szerződéssel munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmazásról az elnök dönt, és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

 

 1. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az elnök az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

 

VIII.

Az Egyesület megszűnése

 

 1. Az Egyesület megszűnik, ha:

 

  1. az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)

  2. a közgyűlés legalább 2/3-os többséggel a feloszlásról határoz

  3. A bíróság feloszlatja

  4. A törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését

  5. A fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

 

 1. az egyesület a Ptk. 64. § (1) bekezdés b) – e) pontjaiban foglalt esetekben jogutód nélkül szűnik meg. Ha a megszűnésről a közgyűlés határoz, úgy végelszámolást kell lefolytatni. Ha az Egyesületet bíróság oszlatja fel vagy szünteti meg/állapítja meg megszűnését, kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. Az egyesület alapszabálya vagy a törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt egyesület – hitlezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani, és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni.

 

IX.

Vegyes és záró rendelkezések

 

 1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és a magyar jog egyéb rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

 1. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

 

 1. Az Egyesület elnöke és alelnökei kérhetik az Egyesület érdekében végzett munkájukkal kapcsolatosan felmerült és igazolt költségeik megtérítését. Az Egyesület elnöke munkájáért tiszteletdíjat kaphat. A tiszteletdíj mértékét és feltételeit a közgyűlés határozza meg.

 

 1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének csak az lehet a tagja, aki személyi viszonyai vonatkozásában nem ütközik a Ptk. 62. § (5) bekezdésében foglalt feltételekbe.

 

 1. Az Egyesület vezető szerveinek (közgyűlésnek, elnökségnek) a határozatairól a jegyzőkönyvek alapján olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntések tartalma, ideje, hatálya, a mellette és ellene szavazók számaránya – nyílt szavazás esetén a személye – megállapítható.

 

 1. A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. Ezen túl a határozatot el kell helyezni az Egyesület internetes honlapján és székhelyén.

 

 1. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett nonprofit szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más nonprofit szervezetnél is betölt.

 

Az Egyesület módosított Alapszabályát (ld. nagybetűkkel szedett rész) az Egyesület 2013. május 28.-i közgyűlése fogadta el, amely módosítás korrekciója a 2013. október 14-i közgyűlésen került elfogadásra a Székesfehérvári Törvényszék 19. sorszámú végzése alapján (ld. a vastagított nagybetűkkel szedett rész).

 

 

Záradék:

 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának (2011. évi CLXXXI. Törvény 38. § (2) bekezdése).

 

 

 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2013. október 14.

 

 

 

…………………………………….. ……………………………………..

Jegyzőkönyvvezető az Egyesület elnöke

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………..

 

 

 1. ……………………………………………………………………………………..